khoản vay được ghi nhận vào lợi nhuận hoặc lỗ trong báo cáo tài chính hợp nhất của Chánh P, trong khi những người khác nhau sẽ được ghi n... [...]

cáo tài chính riêng lẻ hoạt động của các tổ chức ở nước ngoài   và báo cáo của báo cáo tài chính riêng.(c) Không rõ là liệu các thuật ngữ &... [...]

sinh trên khoản mục tiền tệ ban đầu ở riêng thành phần của vốn chủ sở hữu có hiệu quả kết quả trong các khoản mục tiền tệ được hạch toán ch... [...]

như là một đầu tư vốn cổ phần trong các hoạt động ở nước ngoài khi báo cáo tài chính hợp nhất được lập. Hội đồng đã kết luận rằng điều chỉn... [...]

với không đồng ý với đề xuất này. Nhiều người trả lời nói rằng đề nghị sửa đổi bổ sung một quy tắc chi tiết mà không cần thiết bởi vì các n... [...]

Chênh lệch tỷ giá trong lãi hoặc lỗ. Việc thay thế cho phép công nhận chúng như là một tài sản. BC 25 lưu ý rằng sự thay thế cho phép (đ... [...]